Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 44
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2020-11-25 godz. 13:00
Miejsce posiedzenia: sesja zdalna online

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie.
4. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie.

    4a. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie.

5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:

    6a. Projekt uchwały w/s wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Olszyna i Gminą Pieńsk w sprawie współfinansowania pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu
    6b. Projekt uchwały w/s ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
    6c. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszyna
    6d. Projekt uchwały w/s określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olszyna na lata 2021 - 2025, w tym trybu konsultacji
    6e. Projekt uchwały w/s wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Olszyna
    6f. Projekt uchwały w/s przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszyna na lata 2021-2025’’
    6g. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr X/48/2020 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/63/2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa
    6h. ,Projekt uchwały w/szmiany uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna
    6i. ,Projekt uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Olszyna w roku szkolnym 2019/2020.

    7a. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Olszyna w roku szkolnym 2019/2020.

8. Przedłożenie do zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2021 r.
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie sesji.

 


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze