Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 552
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2020-06-24 godz. 13:00
Miejsce posiedzenia: Sala obrad w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie
4. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie
5. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących
6. Debata nad raportem o stanie gminy Olszyna

    6a. przedstawienie raportu przez Burmistrza Olszyny
    6b. debata nad raportem o stanie Gminy Olszyna

7. Podjęcie uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny wotum zaufania
8. Udzielanie absolutorium Burmistrzowi Olszyny

    8a. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2019
    8b. rozpatrzenie sprawozdania finansowego
    8c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w/s sprawozdania z wykonania budżetu
    8d. rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Olszyna
    8e. przedstawienie opinii komisji stałych i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
    8f. złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w/s udzielenia absolutorium
    8g. odczytanie opinii RIO w/s wniosku Komisji Rewizyjnej
    8h. podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
    8i. podjęcie uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

9. Podjęcie uchwał

    9a. powołania Rady programowej w Gminnym Ośrodku Kultury Olszynie
    9b. zmieniany Uchwały Nr VI/29/2020 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszyna
    9c. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszyna na rok szkolny 2020/2021
    9d. zmiany Uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna
    9e. zmian w budżecie gminy na rok 2020
    9f. przystąpienia do trzeciej zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – II etap

10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
11. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów
12. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze